دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

متغیرهای پژوهش:

در مدل تحلیلی پژوهش  متغیرهای سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری به عنوان متغیر مستقل و عملکرد سازمانی  به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده می باشد.

 

 

1-9- روش پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی می باشد واز نظر هدف کاربردی بوده و  روش جمع آوری اطلاعات منابع اسنادی می باشد که از طریق کتابخانه­های دیجیتالی، پایان­نامه­ها و  بعضی سایتهای اینترنتی جمع آوری شده می باشد.

 

 

1-10- قلمرو پژوهش:

الف) قلمرو موضوعی پژوهش:

قلمرو موضوعی پژوهش را سرمایه فکری و عملکرد سازمانی تشکیل می دهد.

ب) قلمرو مکانی پژوهش:

قلمرو مکانی این پژوهش، ادارات ستادی و شعب بانک قوامین استان تهران می‌باشد .

ج) قلمرو زمانی پژوهش:

محدوده زمانی پژوهش حاضر 18 ماه می‌باشد  که از تیر ماه سال 90 آغاز و تا پایان دی ماه 1391 خاتمه می‌یابدو دوره جمع آوری پرسشنامه حدود سه ماه بوده می باشد.

1-11- تعاریف مفهومی متغیرها

سرمایه فکری:منابع پنهان (نامشهود) سازمان می باشد که بطور کامل در گزارشات حسابداری سنّتی نشان داده نمی گردد. نه سرمایه انسانی و نه سایر اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری در سیستم حسابداری سنّتی قابل رؤیت نیستند (پابلوس[1]،2000)

سرمایه فکری از تمامی دارایی‌های دانش محور تشکیل شده می باشد که بین عامل‌های سازمانی (منابع انسانی و ارتباطات) و زیر ساختها (مجازی و فیزیکی) فرق قائل می گردد(مار و شیوما[2]،2004

[1].pablos

[2].Mar &Schiuma

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران  که در این راستا اهداف زیر دنبال می گردد:

  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه انسانی با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ساختاری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ارتباط ای با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
  • الویت­بندی شاخص­های سرمایه فکری در خصوص وجود ارتباط با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران  با فرمت ورد