دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل تحقق قرارداد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با بهره گیری از تحلیل (Swot)

قسمتی از متن پایان نامه :

ماده 12- تغییرات

قیمت کارهای جدید ابلاغی که بهای واحد آنها در فهرست بهای منضم به پیمان موجود نیست با بهره گیری از نرخ واقعی زمان و محل اجرا و صرفاً با اعمال ضریب 25/1 تعیین می گردد. سقف مبلغ این کارها حداکثر 10 درصد مبلغ اولیه پیمان می باشد. مبلغ مربوط به افزایش و کاهش در اثر تغییرات تابع ماده 29 شرایط عمومی پیمان می باشد.

۲-۱۶-۲- ماده 13- فسخ، خاتمه و یا تعلیق پیمان

در صورتیکه پیمان مشمول ماده 46 و یا 48 شرایط عمومی پیمان گردد و کار به صورت نیمه کاره تحویل گرفته گردد، صورت وضعیت قطعی کار براساس کارهای انجام شده، درصدهای موقت و بهای مصالح پای کار موضوع بند ج ماده 11 محاسبه و قطعی می گردد.

در خصوص قراردادهای سرجمع  انجمن پیمانکاران ساختمانی یزد  مواردی را طی نامه ای به کانون سراسری انجمن‌های شرکتهای ساختمانی ایران ارسال نموده که بخش از آن بدین تبیین اظهار نموده می باشد:در بند 4 بخشنامه هر چند عوامل تأثیر گذار در تعیین مدت زمان اجرای پروژه را بطور واضح اظهار نموده اما متأسفانه در پایان تعیین سقف 24ماه برای کارها تا شش هزار متر مربع و 36 ماه برای کارهای بالاتر نوعی محدودیت برای تعیین سقف مدت زمان واقعی انجام پروژه می باشد. پیشنهاد می گردد سقف مدت زمان در مناطق با آب و هوای سرد و یا گرم به اندازه 25 درصد قابل افزایش باشد. زیرا تعیین زمان واقعی انجام کار براساس بند 5 بخشنامه در تعیین برآورد به هنگام شده تأثیر کلیدی خواهد داشت.

4- مزایای بخشنامه پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع نسبت به بخشنامه های قبلی:

الف) پرداخت مابه التفاوت دو نوع مصالح به جزءآهن آلات و سیمان

ب) درج ضرایب هم ترازی (B) و درصد تغییر متوسط یک دوره سه ماهه (C) در پیوست شماره 5 قرار داد.

ج) ضمیمه کردن ریز برآورد و برآور فصول فهرست بهاء همراه با سایر اسناد و مدارک مناقصه هر چند این برآورد صرفاً به عنوان راهنما بوده و جزء اسناد پیمان محسوب نمی گردد.

د) ارائه تجزیه بهاء توسط پیمانکاران پیشنهاد دهنده قیمت براساس بخشنامه 4951/54-5453/102 مورخ 9/9/1377

هـ) عدم اندازه گیری سطح زیر بنا و پرداخت براساس سطح زیر بنا تعیین شده در اسناد مناقصه

و) اعمال تعلیق پیمان.

6- در بند 12 بخشنامه درصددها ی ریالی اجرای کار (ساختار شکست فعالیت ها) توسط دستگاه اجرایی تهیه و در اسناد مناقصه به اطلاع مناقصه گران رسانده می گردد پیشنهاد می گردد بعد از تعیین برنده مناقصه در صددهای ریالی اجرای کار با همکاری کارفرما و برنده مناقصه بازنگری و جزء اسناد پیمان مقصود گردد.

7- در بند 16 پرداخت مابه التفاوت دو نوع مصالح انتخابی از سوی کارفرما به جزء آهن آلات و سیمان براساس ضوابط پیوست 5 قرارداد به پیمانکار را ملزم نموده می باشد. پیشنهاد می گردد در پروژه ها با مبلغ برآورد اولیه بیش از 15 برابر نصاب معاملات متوسط پرداخت مابه التفاوت به 5 نوع مصالح افزایش داده گردد.

10- در بند (ب) ماده 11 پیمان بازشوها (سازه های بدون سقف) جزء سطح زیر بنا محسوب نمی گردد.

الف) پیشنهاد می گردد بازشوها با سطح بیش از 2 متر مربع جزء سطح زیر بنا محسوب نگردند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

چه فرصت‌های محیطی عمده‌ای در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  هست؟

در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  با چه تهدیدهای عمده خارجی مواجه هستیم؟

نقاط ضعف  قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  چیست؟

نقاط قوت  قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  چیست؟

اتخاذ چه راهبردهایی می‌تواند منجر به تقویت مزیت‌ها و رفع محدودیت‌ها در پروژه‌های عمرانی واحد یزد  گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل تحقق قرارداد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با بهره گیری از تحلیل (Swot)  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید