دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر قراردادآتی بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– متغیرهای پژوهش:

متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش شامل متغیر وابسته ( قیمت نقد یا اسپات) و متغیر مستقل (قیمتهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت یا همان قراردادهای آتی) می باشد .

1-6-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها:

در این پژوهش، تعداد قراردادهای آتی بهینه به ازای یک واحد دارایی نقد محاسبه می گردد و کارایی و مطلوبیت مدل ها مقایسه می گردد. نرم افزارهای بکار رفته در این پژوهش  7 Eviews و  Excel     می باشند.

در این پژوهش، با بهره گیری از نرم افزار ایویوز فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار می گیرد و در نهایت از روش های آماری، VAR ، OLS و ECM بهره گیری می گردد.

1-6-5 – جنبه جدید بودن و نوآوری:

پوشش ریسک بورس اوراق بهادار در کشور ایران موضوع جدیدی می باشد و مطالعات داخلی انجام شده در این زمینه بسیار محدود می باشد. در این پژوهش با بهره گیری از روشهایی متفاوت از قبیل VAR،  OLS و ECM و رگرسیون به مطالعه تاثیر مدت قراردادها بر نرخ بهینه پوشش ریسک خواهیم پرداخت و عملکرد این روشها را مقایسه خواهیم نمود.

1-7- ابزار گردآوری داده ها:
    اهدف اصلی پژوهش:

پژوهش حاضر با شناسایی ابزارهای جدید مالی و بهره گیری از ابزار مشتقه و کاربرد آن در بازار سهام و با بکارگیری ارزش در معرض ریسک جهت کاهش ریسک در بورس اوراق بهادار تهران        می پردازد.

هدف های کاربردی:

معاملات مشتقات مالی با اهداف و مقاصد مختلفی انجام می گیرد و معامله گران هر یک با انگیزه مشخص وارد این بازار می شوند. پوشش ریسک نوسانات قیمت سهام بورس یکی از این اهداف می باشد که اغلب فروشندگان سهام از آن بهره می برند و بوسیله آن ریسک نوسانات نامطلوب قیمت را کاهش و پوشش می دهند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر قراردادآتی بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد