— (246)

4-3-1-6- مهمترین فاکتور در هنگام خرید مواد و مصالح …………………………………………………………….604-3-1-7- مدت زمان ساخت در سازه های مسکونی ………………………………………………………………..624-3-1-8- شاخص های سازگاری مصالح چوبی با طبیعت……………………………………………………………644-3-1-9- شاخص افزایش آگاهی مردم از…

— (245)

1-2.اهمیت و ضروریت مطالعه 4فصل دوم: چارچوب پنداشتی و مروری بر متون…8 2-1.چارچوب پنداشتی…9 2-1-1. ساختمان مغز و لایه های حفاظتی آن92-1-2. گردش خون مغزی9 2-1-3. صدمه به سر11 2-1-3-1….

— (244)

جدول 11-4:مقایسه نتایج CT و IVP در مورد تشخیص سنگ…………………………………………………………………………………..46جدول 12-4: فراوانی و در صد فراوانی تشخیص سنگهای زیر 5 و بالای 5 میلیمتر توسط CT………………………………………..49جدول 13-4: فراوانی و در…

— (243)

مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………38مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………………….42فصل سوم : مواد و روش کار……………………………………………………………………………………………..45فصل چهارم : نتایج……………………………………………………………………………………………………………48فصل پنجم : بحث……………………………………………………………………………………………………………..64فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………..68منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….70چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………..88فهرست جداول و نمودارها: جدول 1-3 : متغیر…

— (242)

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 79چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………… 93فهرست جداول :عنوان صفحه جدول 4-1- فراواني سلامت رواني بر حسب جنس در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم…………………………………………………………………………………………………………………………. 20جدول 4-2- فرواني سلامت رواني بر حسب وضعيت…

— (241)

فصل چهارم: (نتایج تحقیق)1-4 یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..462-4 جداول……………………………………………………………………………………………………………………………………..47فصل پنجم: (بحث و بررسی یافته ها)1-5 بحث و بررسی یافته ها………………………………………………………………………………………………………………842-5 نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………………………………………………………953-5 کاربرد یافته ها در پرستاری…………………………………………………………………………………………………………974-5 سایر پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………98منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………..99پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..104فهرست…

— (240)

2-3-2 دیدگاه کارکردگرایی24 1-2-3-2 کارکرد25 2-2-3-2 ساخت27 3-2-3-2 یکپارچگی28 4-2-3-2 تعادل28 5-2-3-2 ارزش ها293-3-2 دیدگاه مبادله30 1-3-3-2 پاداش30 2-3-3-2 انگیزش31 3-3-3-2 سود31 4-3-3-2 اراده گرایی32 5-3-3-2 تایید اجتماعی324-3-2 الگوی اقتصاد…

— (239)

2-3-تحقیقات خارجی PAGEREF _Toc372535058 \h 23فصل سوم: مبانی نظری پژوهش3-1-مقدمه PAGEREF _Toc372535061 \h 323-2-نظریات مربوط به شکاف دیجیتالی PAGEREF _Toc372535062 \h 323-2-1-نظریه‌ی جبرگرایی تکنولوژیک PAGEREF _Toc372535063 \h 323-2-2-نظریه‌ی اشاعه PAGEREF…

— (238)

2-2 -2-8 مدل جامع مدیریت عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی462-2 -2-9 اهميت بهره وري502-2 -2-10 عوامل پنج گانه مؤثر بر بهره وري502-2 -2-11 شاخصهای ارزیابی بهره وری نیروی…

— (237)

فصل چهارم: نتایج تحقیق4-1 یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 404-2 جداول و نمودارها ………………………………………………………………………………………………….. 83-42فصل پنجم: بحث و بررسی یافته ها1-5 بحث و تفسیر نتایج پژوهش …………………………………………………………………………………… 104-842-5 نتیجه گیری نهایی…